Vinterløype og gapahuker i Grødalen

Status pr. 26. juni 2013

 

Den 26.6 ble det gjennomført befaring langs den planlagte løypemaskintraseen mellom Dalabrua og Stortæla. Hytteeierlaget, Sunndal kommune og representanter fra grunneierne deltok på befaringen.

Løypetraseen vil i all hovedsak følge eksiserende trase. Det foreslås mindre endringer over Falkemyra. Her ønsker en å legge løypa nærmere mot øst. Ellers kan det bli snakk om omlegging av løypetraseen forbi Gjerdavangen.

Det er gitt klarsignal for bygging av 2 gapahuker i henholdsvis Tøftvangområdet og Stortælaområdet.

Arbeidet med rydding av løypetrase samt bygging av gapahukene er tenkt gjennomført i første halvdel av september. Arbeidet vil bli utført på dugnad. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.

Grøa, 27.6.

Peder Magne Solheim

Flere artikler