Reguleringsplan for Grødalen, forslag til mindre endring av bestemmelsene

Høring av mindre endring av bestemmelsene om avløp, mønehøyde og takvinkel. Merknadsfrist 30. april 2016

Bestemmelsene om avløp, mønehøyde og takvinkel foreslås noe endret, se vedlagte høringsbrev med vedlegg.

Eventuelle merknader til endringsforslagene sendes Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra eller pr. epost til post@sunndal.kommune.no innen 30. april 2016.

Se vedlagte dokumenter for mer informasjon.  

Flere artikler